Królestwo Karmy

Królestwo Karmy powołane przez zarząd Królestwa Niebieskiego - Trójcę Świętą. Statut Królestwa Karmy zgodnie z przepisami Królestwa Niebieskiego został przez pełniącego funkcję sekretarza posiedzenia Trójcy Świętej - Syna Bożego spisany i prekazany władzy wykonawczej - Człowiekowi.

Królestwo Karmy posiada organy:

Nadzorczy - funkcję nadzorczą sprawuje Syn Boży zwany też Karmą

Zarządzający - funkcję zarządu pełni Rada Trójcy Naturalnej w osobach:

- Matki Natury

- Ojca Materii i Energii Nieożywionej

- Człowieka

Wykonawczy - Potomka

Zarząd Trójcy Naturalnej utworzył na swoim terenie Międzywymiarową, Międzygalaktyczną, Międzyplanetarną, Międzynarodową osobę prawną Królestwa Rodu w której Człowiek pełni funkcję nadzorczą, Potomek jest członkiem zarządu, a Obywatel/Członek Zarządu pełni funkcję sekretarza w organie wykonawczym. 

Podkategorie

 • Królestwo Rodu 4

  Królestwo Rodu powołane zostało decyzją członków zarządu Trójcy Królestwa Karmy. Statut Królestwa Rodu spisał sekretarz zarządu Trójcy Natury - Człowiek i przekazał władzy wykonawczej - Potomkowi

  Królestwo Rodu posiada organy:

  Nadzorczy - funkcję pełni Człowiek zwany też Rodem

  Zarządzający - pełniony przez radę Rodową składającą się z osób:

  - Pani Matki

  - Pana Ojca

  - Potomka

  Wykonawczy - Poddany/Obywatel/ Członek Zarządu

  Rada członków zarządu Królestwa Rodu powołała organizację międzynarodowej osoby prawnej - Państwo-Kraj. Funkcję nadzorującą nad Państwem sprawuje Dziecię, w radzie członków zarządu zasiada Obywatel, funkcję wykonawczą sprawuje osoba fizyczna.

  Rada członków zarządu Królestwa Rodu powołała inne organizacje Międzynarodowej Osoby Prawnej zarówno rejestrowej takie jak uniwersytet, spółka z o.o., fundacja, związek wyznaniowy i  nierejestrowe takie jak instytut, gospodarstwo, inicjatywa, krąg. Funkcję nadzorującą nad Międzynarodowymi Osobami Prawnymi sprawuje Dziecię, w radzie członków zarządu zasiada Członek Zarządu, funkcję wykonawczą sprawuje Prezes.

  W zależności od wielkości Królestwa Rodu członkom organu zarządzającego można nadawać wewnętrzne tytuły:

  Pani Matka, Imperatorowa, Cesarzowa, Królowa, Księżna, Baronowa, Hrabina itp.

  Pan Ojciec, Imperator, Cesarz, Król, Książę, Baron, Hrabia itp.

  Potomek, Młody Imperator/Imperatorówna, Królewicz/Królewna, Młody Książę/Księżniczka, Młody Baron/Baroniczanka, Młody Hrabia/Hrabianka itp.

  • Państwo 4

   Królestwo Rodu w ramach posiedzenia rady członków zarządu Trójcy Rodowej powołało Państwo-Kraj, w której funkcję nadzorującą pełni Potomek. Statut Państwa-Kraju został wpisany przez sekretarza posiedzenia rady Trójcy Rodowej i przekazany władzy wykonawczej - Obywatelowi. Władze w Państwie-Kraju sprawuje się bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli.

   Państwo-Kraj posiada trzy organu:

   Nadzorczy - bezpośrednio Potomek lub przez przedstawicieli Władza Sądownicza ( Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Sędziowie )

   Zarządzający - bezpośrednio Obywatele lub przez przedstawicieli Władza Ustawodawcza ( Sejm, Senat i Prezydent )

   Wykonawczy - bezpośrednio osoba fizyczna lub przez przedstawicieli Władza Wykonawcza ( Premier, Ministrowie i urzędnicy)

   Państwo-Kraj na posiedzeniu Władzy Ustawodawczej powołało państwową osobę prawną Rodziny w której funkcję nadzorującą pełni bezpośrednio Obywatel lub Władza Sądownicza.

   • Rodzina 0

    Obywatele poprzez przedstawicieli Władzy Ustawodawczej powołali Panstwową osobę prawną Rodziny (Państwa-Rodziny) w której funkcję nadzorcza pełni Obywatel lub jego przedstawiciele  Władze Sądownicze. Statut został spisany przez sekretarza posiedzenia Władzy Ustawodawczej i przekazany osobie fizycznej lub przedstawicielowi - Władzy Wykonawczej.

    Rodzina posiada organy:

    Nadzorujący - Obywatel lub jego przedstawiciele Władza Sądownicza

    Zarządzający w osobach trojga członków zarządu:

    - Żony

    - Męża

    - Dziecka

    Wykonawczy - ...

  • Osoby prawne międzynarodowe 9

   Międzynarodowe osoby prawne mogą być powołane prawem Królestwa Rodu jako jednostki organizacyjne spraw związanych z prowadzeniem Rodu. Rejestr Międzynarodowych Osób Prawnych powoływanych prawem rodowym znajdujensię w księgach rodowych.

   Międzynarodowe osoby prawne mogą też być powoływane przez osoby fizyczne zgodnie z ich oświadczeniem woli w formie nierejestrowej poprzez wpisanie ich statutu, cześciowo rejestrowej poprzez potwierdzenie statutu u notariusza lub rejestrowej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

   Do międzynarodowych Osób Prawnych mogą należeć rejestrowe osoby prawne taki jak m.in.:

   - Uniwersytet,

   - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

   - Fundacja,

   - Parafia personalna

   oraz

   nierejestrowe osoby prawne takie jak m.in:

   - Instytut,

   - Gospodarstwo,

   - Inicjatywa,

   - Krąg

   Międzynarodowe Osoby Prawne, które działają na terytorium Państwa często wymagają odpowiedniej rejestracji swojego Oddziału (KRS) i/lub w Urzędzie Skarbowym danego Państwa (NIP-8)

   Osobą prawną międzynarodową jest organizacją działająca na terytorium kilku państw. Wyróżnić można także organizację międzyplanetarną, międzygalaktyczną, międzywymiarową lub wszechświatową.

   • Jednostki Organizacyjne 4

    Członkowie Zarządu powołali jednostki organizacyjne na rzecz innowacyjności, przedsiębiorczości, solidarności i inkluzywności. 

    Jednostka działająca na rzecz:

    - Innowacyjności działa wg zasad Technologizmu

    - Przedsiębiorczości działa wg zasad Kapitalizmu

    - Solidarności działa wg zasad Socjalizmu

    - Inkluzywności działa wg zasad Komunizmu

    Głównymi zasadami działań jest pozyskiwanie w przypadku:

    - Technologiami: niższych idei i zysku

    - Kapitalizmu: zyski u majątku

    - Socjalizmu: majątku i jakości życia

    - Komunizmu: jakości życia i wyższych idei

    Statut jednostek organizacyjnych został spisany przez sekretarza posiedzenia Czlonków Zarządu Międzynarodowej Osoby Prawnej i przekazany Prezesowi Międzynarodowej Osoby Prawnej do wykonania.

    • Jednostki organizacyjne I 4

     Rada Jednostki Organizacyjnej powolała podjednostki organizacyjne I-ego rzędu do prowadzenia działań na rzecz dóbr, usług i prawa. Statut został spisany przez sekretarza Rady Jednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

     • Jednostki organizacyjne II 3

      Rada Podjednostki Organizacyjnej I-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne II-ego rzędu do prowadzenia działań w myśl zasady Zero Pointy Energy na rzecz osiągnięcia zysku, bez zysku po kosztach (non-profit) i że stratą na rzecz wyższych idei (charytatywnie) . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

      • Jednostki organizacyjne III 11

       Rada Podjednostki Organizacyjnej II-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne III-ego rzędu do prowadzenia działań ....... Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

       • Jednostki organizacyjne IV 2

        Rada Podjednostki Organizacyjnej III-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne IV-ego rzędu do prowadzenia działań... . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.