**Statut Osoby Prawnej**

**Rozdział 1: Nazwa i Siedziba**

1.1. Organizacja nosi nazwę: [Nazwa Organizacji].

1.2. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości: [Adres Siedziby].

**Rozdział 2: Cele i Działalność**

2.1. Celem organizacji jest: [Krótka definicja celów statutowych].

2.2. Organizacja realizuje swoje cele poprzez: [Opis głównych działań, projektów, programów].

**Rozdział 3: Członkowie**

3.1. Członkowie organizacji dzielą się na:
   - Członków zwyczajnych,
   - Członków honorowych,
   - Inne kategorie członków.

3.2. Warunki przyjęcia do organizacji, prawa i obowiązki członków są określone w regulaminie.

**Rozdział 4: Władze Organizacji**

4.1. Władzami organizacji są:
   - Zgromadzenie Ogólne,
   - Zarząd,
   - Inne organy wskazane w statucie.

4.2. Kompetencje i tryb powoływania władz są określone w statucie.

**Rozdział 5: Zasoby Finansowe**

5.1. Organizacja zdobywa środki finansowe poprzez:
   - Składki członkowskie,
   - Dotacje,
   - Darowizny,
   - Inne źródła wskazane w statucie.

5.2. Zasady gospodarowania środkami finansowymi są określone w statucie.

**Rozdział 6: Odpowiedzialność Materialna**

6.1. Organizacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6.2. Członkowie organizacji nie ponoszą osobistej odpowiedzialności materialnej za zobowiązania organizacji.

**Rozdział 7: Postanowienia Końcowe**

7.1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne.

7.2. Zmiany w statucie dokonuje Zgromadzenie Ogólne większością głosów.

**Data uchwalenia: [Data]**

**Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego: ________________**

**Podpis Przewodniczącego Zarządu: ________________**