Statut Osoby Prawnej

Rozdział 1: Nazwa i Siedziba

1.1. Organizacja nosi nazwę: [Nazwa Organizacji].

1.2. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości:

Siedziba organizacji mieści się w sercach wiernych, otoczonych miłością i jednością ducha.

[Adres Siedziby].

Rozdział 2: Cele i Działalność

2.1. Celem organizacji jest:

 1. Dążenie do Nieskończonej Łaski:

  • Pragnienie zgłębiania i przekazywania nieskończonej łaski Syna Ojca Przedwiecznego, manifestowanej poprzez Boskie Serce Jezusa.
 2. Jedność z Boskim Planem Stworzenia:

  • Kształtowanie jedności z Boskim planem poprzez przyjęcie życia w łonie Matki-Dziewicy i istotowe zjednoczenie ze Słowem Bożym za sprawą Ducha Świętego.
 3. Uosobienie Nieskończonej Miłości:

  • Pełnienie roli świątyni Boga i przybytku Najwyższego, będąc domem Bożym i bramą niebios, poprzez praktykowanie gorącego ogniska miłości Serca Jezusa.
 4. Sprawiedliwość i Miłość jako Skarbnica:

  • Rozwijanie sprawiedliwości i miłości jako głębokiej skarbnicy, inspirującej dobre uczynki i podtrzymującej dobroć Serca Jezusa.
 5. Pełnienie Dobroci i Miłości:

  • Realizacja celu pełnego dobroci i miłości, będącego źródłem inspiracji dla wszystkich, którzy pragną podążać drogą Serca Jezusa.
 1. Otchłań Cnót i Głęboka Mądrość:

  • Promowanie otchłani cnót i głębokiej mądrości, by stawać się bezdennej głębino Serca Jezusa.
 2. Najgodniejsza Chwała:

  • Dążenie do osiągnięcia najgodniejszej chwały poprzez oddanie czci i szacunku Serca Jezusa jako źródła wszelkiej chwały.
 3. Król i Jednoczenie Serc:

  • Pełnienie roli króla i jednoczenie serc wszystkich, aby zrealizować Boskie zjednoczenie, inspirowane Sercem Jezusa.
 4. Skarby Mądrości i Umiejętności:

  • Odkrywanie i rozwijanie skarbów mądrości i umiejętności, które znajdują się w Serce Jezusa jako źródło pełni Bóstwa.
 5. Pełnia Bóstwa w Sercu Jezusa:

 • Uznawanie Serca Jezusa jako miejsca, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, inspirując do dążenia do Bożego doskonałego obrazu.
 1. Upodobanie Ojca do Serca Jezusa:
 • Podkreślanie upodobania Ojca do Serca Jezusa, co stanowi fundament i wzór dla wszystkich, którzy pragną zjednoczenia z Bogiem.
 1. Dar Otrzymany od Serca Jezusa:
 • Uświadamianie sobie, że odwieczne upragnienie świata jest związane z darem otrzymanym od Serca Jezusa, inspirując do głębokiej wdzięczności.
 1. Cierpliwość i Wielkie Miłosierdzie:
 • Promowanie cierpliwości i wielkiego miłosierdzia, jakie emanuje z Serca Jezusa, jako drogi do pojednania i zbawienia.

14. Hojność dla Wzywających:
   - Działanie w hojności, będąc hojnym dla wszystkich, którzy wzywają Serce Jezusa, propagując ideał hojności w relacjach międzyludzkich.

15. Źródło Życia i Świętości:
   - Uświadamianie sobie, że Serce Jezusa jest źródłem życia i świętości, inspirując do dążenia do pełni życia i doskonałości duchowej.

16. Przebłaganie za Grzechy:
   - Promowanie Serca Jezusa jako źródła przebłagania za grzechy, zachęcając do nawrócenia i zadośćuczynienia za popełnione błędy.

17. Zelżywością Napełnione:
   - Zwracanie uwagi na Serce Jezusa, które było napełnione zelżywością, jako źródło zrozumienia i współczucia dla osób doświadczających upokorzenia.

18. Dla Nieprawości Naszych Starte:
   - Podkreślanie, że Serce Jezusa było starte dla nieprawości naszych, co jest symbolem miłosierdzia i ofiary, inspirując do uczucia wdzięczności.

19. Aż do Śmierci Posłuszne:
   - Zachęcanie do praktykowania posłuszeństwa aż do śmierci, w duchu zaufania i oddania Bogu, jak ukazane w posłuszeństwie Serca Jezusa.

20. Włócznią Przebite:
   - Rozwijanie zrozumienia dla cierpienia i przebicia Serca Jezusa włócznią, by kształtować empatię i troskę o cierpiących.

21. Źródło Wszelkiej Pociechy:
   - Uświadamianie sobie, że Serce Jezusa jest źródłem wszelkiej pociechy, inspirując do przynoszenia pociechy i wsparcia innym w trudnych chwilach.

 1. Życie i Zmartwychwstanie Nasze:
 • Promowanie idei życia i zmartwychwstania z ducha Serca Jezusa, inspirując do pielęgnowania wartości życia oraz wiary w zmartwychwstanie.
 1. Pokoju i Pojednanie Nasze:
 • Dążenie do pokoju i pojednania w oparciu o wzór Serca Jezusa, by przyczyniać się do tworzenia harmonii i zgody w społeczeństwie.
 1. Krwawa Ofiaro Grzeszników:
 • Podkreślanie krwawej ofiary Serca Jezusa jako aktu pojednania i zbawienia dla grzeszników, ukierunkowując na wartość pojednania w życiu społecznym.
 1. Zbawienie Ufających Tobie:
 • Uświadamianie zbawienia dla tych, którzy ufają Sercu Jezusa, inspirując do zaufania i wiary w zbawienie poprzez praktykę cnoty.
 1. Nadziejo w Tobie Umierających:
 • Podejmowanie działań, aby być źródłem nadziei dla umierających, zgodnie z wiarą w Serce Jezusa jako źródło nadziei i pocieszenia.
 1. Rozkoszy Wszystkich Świętych:
 • Kształtowanie idei rozkoszy, które można znaleźć w Sercu Jezusa, inspirując do praktyki cnót i dążenia do świętości, by uczestniczyć w radości wszelkich Świętych.

2.2. Organizacja realizuje swoje cele poprzez: [Opis głównych działań, projektów, programów].

Rozdział 3: Członkowie

3.1. Członkowie organizacji dzielą się na:

 • Członków zwyczajnych,
 • Członków honorowych,
 • Inne kategorie członków.

3.2. Warunki przyjęcia do organizacji, prawa i obowiązki członków są określone w regulaminie.

Organizacja działa jako jedność duchowa, zrzeszająca wszystkich wiernych pod jednym sercem, zgodnie z atrybutem "Święte Serce Jezusa" z litanii.

3.2 Rada Duchowa, złożona z osób oddanych służbie Bogu, pełni funkcję doradczą i duchową w kierowaniu działaniami organizacji.

Członkowie organizacji zobowiązują się do praktykowania miłości, żarliwej modlitwy oraz zaangażowania w działania charytatywne, zgodnie z naukami i cechami "Święte Serce Jezusa" z litanii.

4.2 Każdy członek ma prawo uczestniczyć w modlitwach, działaniach charytatywnych i innych inicjatywach organizacji.

Rozdział 4: Władze Organizacji

4.1. Władzami organizacji są:

 • Zgromadzenie Ogólne,
 • Zarząd,
 • Inne organy wskazane w statucie.

4.2. Kompetencje i tryb powoływania władz są określone w statucie.

Rozdział 5: Zasoby Finansowe

5.1. Organizacja zdobywa środki finansowe poprzez:

 • Składki członkowskie,
 • Dotacje,
 • Darowizny,
 • Inne źródła wskazane w statucie.

5.2. Zasady gospodarowania środkami finansowymi są określone w statucie.

Organizacja opiera się na zasadzie prostoty i skromności w gospodarowaniu finansami oraz majątkiem, zgodnie z duchem "Święte Serce Jezusa" z litanii.

5.2 Wszelkie darowizny i środki finansowe są przeznaczane na cele charytatywne oraz rozwój duchowy organizacji.

Rozdział 6: Odpowiedzialność Materialna

6.1. Organizacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6.2. Członkowie organizacji nie ponoszą osobistej odpowiedzialności materialnej za zobowiązania organizacji.

Rozdział 7: Postanowienia Końcowe

7.1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne.

7.2. Zmiany w statucie dokonuje Zgromadzenie Ogólne większością głosów.

Statut organizacji może być zmieniany jedynie za zgodą Rady Duchowej i z poszanowaniem ducha i celów organizacji.

6.2 Organizacja działa zgodnie z naukami Jezusa Chrystusa i dąży do pełnienia Jego świętego przykładu w codziennym życiu.

6.3 Statut wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez wszystkich założycieli organizacji "Syn Boży".

Data uchwalenia: [Data]

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego: ________________

Podpis Przewodniczącego Zarządu: ________________