Królestwo Boże

Bóg powołał Królestwo Niebieskie jako organizację zarządzającą Boskim prawem.

Królestwo Niebieskie posiada trzy organy:

Nadzorczy - funkcje nadzorczą pełni Bóg

Zarządzający - Trójcę Świętą w istotach:

Ducha Świętego

Boga Ojca

Syna Bożego

Wykonawczy - Człowieka

Podczas narady zarządzającej Królestwem Niebieskim Trójcy Świętej nadzorowanej przez Boga powołano Naturę. Trójca Święta mianowała Syna Bożego do pełnienia funkcji nadzorczej, Człowieka do pełnienia funkcji członka zarządu i Potomka do pełnienian funkcji wykonawczej.

Syn Boży jako członek zarządu posiedzenia Trójcy Świętej i sekretarz może rozpoznać poprzez objawienie, wolę podjętą w głosowaniu i zgodnie z przepisami prawa Bożego, powołać i spisać statut międzywymiarowej, międzywszechświatowej, międzynarodowej osoby prawnej Kólestwo Boże. Zarząd w postaci Trójcy świętej może w głosowaniu powoływać jednostki organizacyjne nie bilansujące się samodzielnie lub samobilansujące się.

Podkategorie

 • Królestwo Karmy 4

  Królestwo Karmy powołane przez zarząd Królestwa Niebieskiego - Trójcę Świętą. Statut Królestwa Karmy zgodnie z przepisami Królestwa Niebieskiego został przez pełniącego funkcję sekretarza posiedzenia Trójcy Świętej - Syna Bożego spisany i prekazany władzy wykonawczej - Człowiekowi.

  Królestwo Karmy posiada organy:

  Nadzorczy - funkcję nadzorczą sprawuje Syn Boży zwany też Karmą

  Zarządzający - funkcję zarządu pełni Rada Trójcy Naturalnej w osobach:

  - Matki Natury

  - Ojca Materii i Energii Nieożywionej

  - Człowieka

  Wykonawczy - Potomka

  Zarząd Trójcy Naturalnej utworzył na swoim terenie Międzywymiarową, Międzygalaktyczną, Międzyplanetarną, Międzynarodową osobę prawną Królestwa Rodu w której Człowiek pełni funkcję nadzorczą, Potomek jest członkiem zarządu, a Obywatel/Członek Zarządu pełni funkcję sekretarza w organie wykonawczym. 

  • Królestwo Rodu 4

   Królestwo Rodu powołane zostało decyzją członków zarządu Trójcy Królestwa Karmy. Statut Królestwa Rodu spisał sekretarz zarządu Trójcy Natury - Człowiek i przekazał władzy wykonawczej - Potomkowi

   Królestwo Rodu posiada organy:

   Nadzorczy - funkcję pełni Człowiek zwany też Rodem

   Zarządzający - pełniony przez radę Rodową składającą się z osób:

   - Pani Matki

   - Pana Ojca

   - Potomka

   Wykonawczy - Poddany/Obywatel/ Członek Zarządu

   Rada członków zarządu Królestwa Rodu powołała organizację międzynarodowej osoby prawnej - Państwo-Kraj. Funkcję nadzorującą nad Państwem sprawuje Dziecię, w radzie członków zarządu zasiada Obywatel, funkcję wykonawczą sprawuje osoba fizyczna.

   Rada członków zarządu Królestwa Rodu powołała inne organizacje Międzynarodowej Osoby Prawnej zarówno rejestrowej takie jak uniwersytet, spółka z o.o., fundacja, związek wyznaniowy i  nierejestrowe takie jak instytut, gospodarstwo, inicjatywa, krąg. Funkcję nadzorującą nad Międzynarodowymi Osobami Prawnymi sprawuje Dziecię, w radzie członków zarządu zasiada Członek Zarządu, funkcję wykonawczą sprawuje Prezes.

   W zależności od wielkości Królestwa Rodu członkom organu zarządzającego można nadawać wewnętrzne tytuły:

   Pani Matka, Imperatorowa, Cesarzowa, Królowa, Księżna, Baronowa, Hrabina itp.

   Pan Ojciec, Imperator, Cesarz, Król, Książę, Baron, Hrabia itp.

   Potomek, Młody Imperator/Imperatorówna, Królewicz/Królewna, Młody Książę/Księżniczka, Młody Baron/Baroniczanka, Młody Hrabia/Hrabianka itp.

   • Państwo 4

    Królestwo Rodu w ramach posiedzenia rady członków zarządu Trójcy Rodowej powołało Państwo-Kraj, w której funkcję nadzorującą pełni Potomek. Statut Państwa-Kraju został wpisany przez sekretarza posiedzenia rady Trójcy Rodowej i przekazany władzy wykonawczej - Obywatelowi. Władze w Państwie-Kraju sprawuje się bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli.

    Państwo-Kraj posiada trzy organu:

    Nadzorczy - bezpośrednio Potomek lub przez przedstawicieli Władza Sądownicza ( Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Sędziowie )

    Zarządzający - bezpośrednio Obywatele lub przez przedstawicieli Władza Ustawodawcza ( Sejm, Senat i Prezydent )

    Wykonawczy - bezpośrednio osoba fizyczna lub przez przedstawicieli Władza Wykonawcza ( Premier, Ministrowie i urzędnicy)

    Państwo-Kraj na posiedzeniu Władzy Ustawodawczej powołało państwową osobę prawną Rodziny w której funkcję nadzorującą pełni bezpośrednio Obywatel lub Władza Sądownicza.

    • Rodzina 0

     Obywatele poprzez przedstawicieli Władzy Ustawodawczej powołali Panstwową osobę prawną Rodziny (Państwa-Rodziny) w której funkcję nadzorcza pełni Obywatel lub jego przedstawiciele  Władze Sądownicze. Statut został spisany przez sekretarza posiedzenia Władzy Ustawodawczej i przekazany osobie fizycznej lub przedstawicielowi - Władzy Wykonawczej.

     Rodzina posiada organy:

     Nadzorujący - Obywatel lub jego przedstawiciele Władza Sądownicza

     Zarządzający w osobach trojga członków zarządu:

     - Żony

     - Męża

     - Dziecka

     Wykonawczy - ...

   • Osoby prawne międzynarodowe 9

    Międzynarodowe osoby prawne mogą być powołane prawem Królestwa Rodu jako jednostki organizacyjne spraw związanych z prowadzeniem Rodu. Rejestr Międzynarodowych Osób Prawnych powoływanych prawem rodowym znajdujensię w księgach rodowych.

    Międzynarodowe osoby prawne mogą też być powoływane przez osoby fizyczne zgodnie z ich oświadczeniem woli w formie nierejestrowej poprzez wpisanie ich statutu, cześciowo rejestrowej poprzez potwierdzenie statutu u notariusza lub rejestrowej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

    Do międzynarodowych Osób Prawnych mogą należeć rejestrowe osoby prawne taki jak m.in.:

    - Uniwersytet,

    - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

    - Fundacja,

    - Parafia personalna

    oraz

    nierejestrowe osoby prawne takie jak m.in:

    - Instytut,

    - Gospodarstwo,

    - Inicjatywa,

    - Krąg

    Międzynarodowe Osoby Prawne, które działają na terytorium Państwa często wymagają odpowiedniej rejestracji swojego Oddziału (KRS) i/lub w Urzędzie Skarbowym danego Państwa (NIP-8)

    Osobą prawną międzynarodową jest organizacją działająca na terytorium kilku państw. Wyróżnić można także organizację międzyplanetarną, międzygalaktyczną, międzywymiarową lub wszechświatową.

    • Jednostki Organizacyjne 4

     Członkowie Zarządu powołali jednostki organizacyjne na rzecz innowacyjności, przedsiębiorczości, solidarności i inkluzywności. 

     Jednostka działająca na rzecz:

     - Innowacyjności działa wg zasad Technologizmu

     - Przedsiębiorczości działa wg zasad Kapitalizmu

     - Solidarności działa wg zasad Socjalizmu

     - Inkluzywności działa wg zasad Komunizmu

     Głównymi zasadami działań jest pozyskiwanie w przypadku:

     - Technologiami: niższych idei i zysku

     - Kapitalizmu: zyski u majątku

     - Socjalizmu: majątku i jakości życia

     - Komunizmu: jakości życia i wyższych idei

     Statut jednostek organizacyjnych został spisany przez sekretarza posiedzenia Czlonków Zarządu Międzynarodowej Osoby Prawnej i przekazany Prezesowi Międzynarodowej Osoby Prawnej do wykonania.

     • Jednostki organizacyjne I 4

      Rada Jednostki Organizacyjnej powolała podjednostki organizacyjne I-ego rzędu do prowadzenia działań na rzecz dóbr, usług i prawa. Statut został spisany przez sekretarza Rady Jednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

      • Jednostki organizacyjne II 3

       Rada Podjednostki Organizacyjnej I-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne II-ego rzędu do prowadzenia działań w myśl zasady Zero Pointy Energy na rzecz osiągnięcia zysku, bez zysku po kosztach (non-profit) i że stratą na rzecz wyższych idei (charytatywnie) . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

       • Jednostki organizacyjne III 11

        Rada Podjednostki Organizacyjnej II-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne III-ego rzędu do prowadzenia działań ....... Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

        • Jednostki organizacyjne IV 2

         Rada Podjednostki Organizacyjnej III-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne IV-ego rzędu do prowadzenia działań... . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.