Królestwo Rodu

Królestwo Rodu powołane zostało decyzją członków zarządu Trójcy Królestwa Karmy. Statut Królestwa Rodu spisał sekretarz zarządu Trójcy Natury - Człowiek i przekazał władzy wykonawczej - Potomkowi

Królestwo Rodu posiada organy:

Nadzorczy - funkcję pełni Człowiek zwany też Rodem

Zarządzający - pełniony przez radę Rodową składającą się z osób:

- Pani Matki

- Pana Ojca

- Potomka

Wykonawczy - Poddany/Obywatel/ Członek Zarządu

Rada członków zarządu Królestwa Rodu powołała organizację międzynarodowej osoby prawnej - Państwo-Kraj. Funkcję nadzorującą nad Państwem sprawuje Dziecię, w radzie członków zarządu zasiada Obywatel, funkcję wykonawczą sprawuje osoba fizyczna.

Rada członków zarządu Królestwa Rodu powołała inne organizacje Międzynarodowej Osoby Prawnej zarówno rejestrowej takie jak uniwersytet, spółka z o.o., fundacja, związek wyznaniowy i  nierejestrowe takie jak instytut, gospodarstwo, inicjatywa, krąg. Funkcję nadzorującą nad Międzynarodowymi Osobami Prawnymi sprawuje Dziecię, w radzie członków zarządu zasiada Członek Zarządu, funkcję wykonawczą sprawuje Prezes.

W zależności od wielkości Królestwa Rodu członkom organu zarządzającego można nadawać wewnętrzne tytuły:

Pani Matka, Imperatorowa, Cesarzowa, Królowa, Księżna, Baronowa, Hrabina itp.

Pan Ojciec, Imperator, Cesarz, Król, Książę, Baron, Hrabia itp.

Potomek, Młody Imperator/Imperatorówna, Królewicz/Królewna, Młody Książę/Księżniczka, Młody Baron/Baroniczanka, Młody Hrabia/Hrabianka itp.

Podkategorie

 • Państwo 4

  Królestwo Rodu w ramach posiedzenia rady członków zarządu Trójcy Rodowej powołało Państwo-Kraj, w której funkcję nadzorującą pełni Potomek. Statut Państwa-Kraju został wpisany przez sekretarza posiedzenia rady Trójcy Rodowej i przekazany władzy wykonawczej - Obywatelowi. Władze w Państwie-Kraju sprawuje się bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli.

  Państwo-Kraj posiada trzy organu:

  Nadzorczy - bezpośrednio Potomek lub przez przedstawicieli Władza Sądownicza ( Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Sędziowie )

  Zarządzający - bezpośrednio Obywatele lub przez przedstawicieli Władza Ustawodawcza ( Sejm, Senat i Prezydent )

  Wykonawczy - bezpośrednio osoba fizyczna lub przez przedstawicieli Władza Wykonawcza ( Premier, Ministrowie i urzędnicy)

  Państwo-Kraj na posiedzeniu Władzy Ustawodawczej powołało państwową osobę prawną Rodziny w której funkcję nadzorującą pełni bezpośrednio Obywatel lub Władza Sądownicza.

  • Rodzina 0

   Obywatele poprzez przedstawicieli Władzy Ustawodawczej powołali Panstwową osobę prawną Rodziny (Państwa-Rodziny) w której funkcję nadzorcza pełni Obywatel lub jego przedstawiciele  Władze Sądownicze. Statut został spisany przez sekretarza posiedzenia Władzy Ustawodawczej i przekazany osobie fizycznej lub przedstawicielowi - Władzy Wykonawczej.

   Rodzina posiada organy:

   Nadzorujący - Obywatel lub jego przedstawiciele Władza Sądownicza

   Zarządzający w osobach trojga członków zarządu:

   - Żony

   - Męża

   - Dziecka

   Wykonawczy - ...

 • Osoby prawne międzynarodowe 9

  Międzynarodowe osoby prawne mogą być powołane prawem Królestwa Rodu jako jednostki organizacyjne spraw związanych z prowadzeniem Rodu. Rejestr Międzynarodowych Osób Prawnych powoływanych prawem rodowym znajdujensię w księgach rodowych.

  Międzynarodowe osoby prawne mogą też być powoływane przez osoby fizyczne zgodnie z ich oświadczeniem woli w formie nierejestrowej poprzez wpisanie ich statutu, cześciowo rejestrowej poprzez potwierdzenie statutu u notariusza lub rejestrowej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Do międzynarodowych Osób Prawnych mogą należeć rejestrowe osoby prawne taki jak m.in.:

  - Uniwersytet,

  - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  - Fundacja,

  - Parafia personalna

  oraz

  nierejestrowe osoby prawne takie jak m.in:

  - Instytut,

  - Gospodarstwo,

  - Inicjatywa,

  - Krąg

  Międzynarodowe Osoby Prawne, które działają na terytorium Państwa często wymagają odpowiedniej rejestracji swojego Oddziału (KRS) i/lub w Urzędzie Skarbowym danego Państwa (NIP-8)

  Osobą prawną międzynarodową jest organizacją działająca na terytorium kilku państw. Wyróżnić można także organizację międzyplanetarną, międzygalaktyczną, międzywymiarową lub wszechświatową.

  • Jednostki Organizacyjne 4

   Członkowie Zarządu powołali jednostki organizacyjne na rzecz innowacyjności, przedsiębiorczości, solidarności i inkluzywności. 

   Jednostka działająca na rzecz:

   - Innowacyjności działa wg zasad Technologizmu

   - Przedsiębiorczości działa wg zasad Kapitalizmu

   - Solidarności działa wg zasad Socjalizmu

   - Inkluzywności działa wg zasad Komunizmu

   Głównymi zasadami działań jest pozyskiwanie w przypadku:

   - Technologiami: niższych idei i zysku

   - Kapitalizmu: zyski u majątku

   - Socjalizmu: majątku i jakości życia

   - Komunizmu: jakości życia i wyższych idei

   Statut jednostek organizacyjnych został spisany przez sekretarza posiedzenia Czlonków Zarządu Międzynarodowej Osoby Prawnej i przekazany Prezesowi Międzynarodowej Osoby Prawnej do wykonania.

   • Jednostki organizacyjne I 4

    Rada Jednostki Organizacyjnej powolała podjednostki organizacyjne I-ego rzędu do prowadzenia działań na rzecz dóbr, usług i prawa. Statut został spisany przez sekretarza Rady Jednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

    • Jednostki organizacyjne II 3

     Rada Podjednostki Organizacyjnej I-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne II-ego rzędu do prowadzenia działań w myśl zasady Zero Pointy Energy na rzecz osiągnięcia zysku, bez zysku po kosztach (non-profit) i że stratą na rzecz wyższych idei (charytatywnie) . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

     • Jednostki organizacyjne III 11

      Rada Podjednostki Organizacyjnej II-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne III-ego rzędu do prowadzenia działań ....... Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

      • Jednostki organizacyjne IV 2

       Rada Podjednostki Organizacyjnej III-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne IV-ego rzędu do prowadzenia działań... . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.