Statut Osoby Prawnej

Rozdział 1: Nazwa i Siedziba

1.1 Nazwa Organizacji: Organizacja nosi nazwę "Pani Matki".
1.2 Siedziba: Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości [miejsce], zgodnie z miejscem sprawowania duchowej opieki.
1.3 Cechy:
1.4 symbol
1.5 organizacje powołano przepisami:
Świecka Organizacja religijna  ustawy o wolności wyznania kościołów i związków wyznaniowych z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 123).
Art osób prawnych Kodeks cywilny
Art oświadczenie woli Kodeks Cywilny

Rozdział 2: Cele i Działalność

Celem organizacji jest:

2.1 Promowanie Miłości:

 • Organizacja "Pani Matki" ma za zadanie promować miłość wśród jej członków oraz propagować wartości rodzinne, wzorowane na matczynej miłości Maryi.

2.2 Rozwijanie Łaski Bożej:

 • Celem organizacji jest rozwijanie łaski Bożej w sercach członków poprzez modlitwę, medytację i praktyki duchowe, inspirowane łaskami wymienionymi w litanii do Najświętszej Maryi Panny.

2.3 Wspieranie Ubogich i Potrzebujących:

 • W duchu Maryi, organizacja angażuje się w działalność charytatywną, skupiając się na wspieraniu ubogich, potrzebujących oraz tych, którzy doświadczają różnych trudności życiowych.

2.4 Kształtowanie Pokory:

 • Poprzez organizację modlitw, nabożeństw i praktyk duchowych, celem jest kształtowanie w sercach członków pokory, zgodnie z cechą "Łaskawość Maryjo" z litanii.

2.5 Wzmacnianie Wiary i Oddania:

 • Działalność organizacji skupia się na wzmacnianiu wiary i oddania Bogu, na wzór Matki Boskiej, będącej wyrazem "Wiary Maryjo" z litanii.

2.6 Prowadzenie Edukacji Religijnej:

 • W duchu maryjnym, organizacja podejmuje się prowadzenia edukacji religijnej, dbając o rozwój duchowy swoich członków i społeczności.

2.7 Wspieranie Rodziny i Jedności:

 • Celem jest aktywne wspieranie rodzin oraz budowanie jedności w społeczności, odzwierciedlając "Królowo Rodzin Maryjo" z litanii.

2.8 Działania na Rzecz Pokoju:

 • Zainspirowani "Królowo Pokoju Maryjo", organizacja podejmuje działania na rzecz pokoju, zarówno w sercach ludzi, jak i w społecznościach.

2.9 Przeciwdziałanie Niesprawiedliwości:

 • Zgodnie z cechą "Królowo Sprawiedliwości Maryjo" z litanii, organizacja angażuje się w działania przeciwdziałające niesprawiedliwości, dyskryminacji i krzywdzie.

2.10 Promowanie Zdrowego Stylu Życia: - W duchu matczynym, organizacja zachęca do dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne członków, kierując się "Pani Zdrowia Maryjo" z litanii.

2.11 Promowanie Łaski Matczynych: - Organizacja dąży do propagowania łaski matczynych, inspirowanych atrybutem "Łaskawość Maryjo" z litanii, aby otaczać wszystkich członków i społeczność opieką, zrozumieniem i współczuciem.

2.12 Wspieranie Dusz W Cierpieniu: - Zgodnie z atrybutem "Ucieczko Nędzarzy Maryjo" z litanii, organizacja stawia sobie za cel wsparcie dusz w cierpieniu, oferując duchową i materialną pomoc potrzebującym.

2.13 Edukacja o Wartościach Ewangelicznych: - Działania edukacyjne skoncentrowane są na przekazywaniu wartości ewangelicznych inspirowanych postawą Maryi, a szczególnie "Królowo Apostołów Maryjo" z litanii.

2.14 Działalność Prospołeczna: - Organizacja angażuje się w działania prospołeczne, które są zgodne z cechą "Królowo Miłości Maryjo" z litanii, promując miłość bliźniego i wspólnotę.

2.15 Pielęgnowanie Tradycji Religijnych: - Celem jest pielęgnowanie tradycji religijnych, jak również przekazywanie wiary i wartości duchowych, w zgodzie z "Królowo Tradycji Maryjo" z litanii.

2.16 Podtrzymywanie Poczucia Bezpieczeństwa: - Organizacja dąży do podtrzymywania poczucia bezpieczeństwa w społeczności, inspirowane atrybutem "Obrono Przed Wrogiem Maryjo" z litanii.

2.17 Promowanie Dobroci i Życzliwości: - W duchu atrybutu "Królowo Dobroci Maryjo" z litanii, organizacja stawia sobie za cel promowanie dobroci i życzliwości w relacjach międzyludzkich.

2.18 Wsparcie Osób Samotnych: - Działania charytatywne ukierunkowane są na wsparcie osób samotnych, starających się zaspokoić swoje duchowe potrzeby, nawiązując do "Królowo Osamotnionych Maryjo" z litanii.

2.19 Kultywowanie Duchowej Pokory: - Celem organizacji jest kultywowanie duchowej pokory wśród członków, inspirowanej postawą Maryi jako "Królowo Pokory Maryjo" z litanii.

2.20 Przeciwdziałanie Niesprawiedliwości Społecznej: - Organizacja zaangażowana jest w działania przeciwdziałające niesprawiedliwości społecznej, zgodnie z atrybutem "Królowo Sprawiedliwości Maryjo" z litanii.

2.21 Promowanie Mądrości Serca: - Organizacja stawia sobie za cel promowanie mądrości serca, inspirując się atrybutem "Królowo Mądrości Maryjo" z litanii, poprzez rozwijanie zrozumienia duchowych wartości.

2.22 Działania na Rzecz Jedności Rodziny: - Celem jest podejmowanie działań na rzecz jedności rodzin, opierając się na cechach Maryi, zwłaszcza "Królowo Rodzin Maryjo" z litanii.

2.23 Kształtowanie Wzorców Miłości i Oddania: - W duchu miłości maryjnej, organizacja kształtuje wzorce miłości i oddania, mające na celu inspirowanie członków do szlachetnych postaw, zgodnie z atrybutem "Królowo Miłości Maryjo" z litanii.

2.24 Podtrzymywanie Ducha Modlitwy: - Organizacja zachęca do podtrzymywania ducha modlitwy w społeczności, opierając się na atrybucie "Królowo Modlitwy Maryjo" z litanii.

2.25 Wspieranie Kobiet w Rodzinie i Społeczeństwie: - W duchu szacunku dla Maryi jako "Królowo Kobiet Maryjo" z litanii, organizacja wspiera rozwój i prawa kobiet w rodzinie i społeczeństwie.

2.26 Edukacja o Równości i Sprawiedliwości: - Działalność edukacyjna koncentruje się na promowaniu równości i sprawiedliwości społecznej, inspirowanej postawą Maryi jako "Królowo Równości Maryjo" z litanii.

2.27 Wsparcie Wychowania Dzieci w Drodze Wiary: - Celem organizacji jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wiary, inspirowanej atrybutem "Królowo Wychowawców Maryjo" z litanii.

2.28 Pomoc Duszom W Czyśćcu: - Zgodnie z atrybutem "Królowo Dusz W Czyśćcu Maryjo" z litanii, organizacja podejmuje modlitwy i działania pomocowe na rzecz dusz w czyśćcu.

2.29 Promowanie Piękna i Czystości Ducha: - Organizacja stawia sobie za cel promowanie piękna i czystości ducha, inspirowanej postawą Maryi jako "Królowo Czystości Maryjo" z litanii.

2.30 Wspieranie Osób W Nędzy: - Zgodnie z atrybutem "Królowo Ucieczko Nędzarzy Maryjo" z litanii, organizacja podejmuje działania wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

2.31 Wspieranie Dusz w Chorobie: - Inspirując się atrybutem "Królowo Chorych Maryjo" z litanii, organizacja podejmuje działania wspierające duchowe doznania oraz przynoszące otuchę dla osób przeżywających chorobę.

2.32 Promowanie Jedności w Wierze: - Celem jest promowanie jedności w wierze, zgodnie z postawą Maryi jako "Królowo Wierzących Maryjo" z litanii, tworząc wspólnotę opartą na wspólnych przekonaniach.

2.33 Wspieranie Osób Starszych: - Organizacja podejmuje się wspierania osób starszych, wzorując się na atrybucie "Królowo Starców Maryjo" z litanii, dbając o godność i potrzeby seniorów.

2.34 Promowanie Dobroci Serca: - Inspirując się atrybutem "Królowo Dobroci Maryjo" z litanii, organizacja stawia sobie za cel promowanie dobrotliwego i serdecznego podejścia w relacjach międzyludzkich.

2.35 Działania na Rzecz Dusz Zagubionych: - Zgodnie z atrybutem "Królowo Zagubionych Maryjo" z litanii, organizacja podejmuje działania na rzecz dusz, które są jeszcze w poszukiwaniu duchowego kierunku.

2.36 Wspieranie Dusz Nienarodzonych: - Celem organizacji jest wspieranie i obrona praw dusz nienarodzonych, zgodnie z atrybutem "Królowo Nienarodzonych Maryjo" z litanii.

2.37 Kultywowanie Tradycji Maryjnych: - Organizacja dąży do kultywowania tradycji maryjnych, opierając się na atrybucie "Królowo Tradycji Maryjo" z litanii, aby zachować dziedzictwo wiary.

2.38 Promowanie Skromności i Pokory: - Inspirując się postawą Maryi jako "Królowo Pokory Maryjo" z litanii, organizacja zachęca do praktykowania skromności i pokory w życiu codziennym.

2.39 Pielęgnowanie Duchowego Różańca: - Celem jest pielęgnowanie praktyki różańcowej, wzorując się na postawie Maryi jako "Królowo Różańca Maryjo" z litanii.

2.40 Wspieranie Dusz Pogrzebanych: - Zgodnie z atrybutem "Królowo Dusz Pogrzebanych Maryjo" z litanii, organizacja podejmuje się wspierania dusz zmarłych i ich rodzin.

2.2. Organizacja realizuje swoje cele poprzez: [Opis głównych działań, projektów, programów].

Organizacja prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną, wspierając rozwój duchowy i społeczny członków.

Rozdział 3: Członkowie

3.1. Członkowie organizacji dzielą się na:

 • Członków zwyczajnych,
 • Członków honorowych,
 • Inne kategorie członków.

3.2. Warunki przyjęcia do organizacji, prawa i obowiązki członków są określone w regulaminie.

Rozdział 4: Władze Organizacji

4.1. Władzami organizacji są:

 • Zgromadzenie Ogólne,
 • Zarząd,
 • Inne organy wskazane w statucie.

4.2. Kompetencje i tryb powoływania władz są określone w statucie.

Rozdział 5: Zasoby Finansowe

5.1. Organizacja zdobywa środki finansowe poprzez:

 • Składki członkowskie,
 • Dotacje,
 • Darowizny,
 • Inne źródła wskazane w statucie.

5.2. Zasady gospodarowania środkami finansowymi są określone w statucie.

Rozdział 6: Odpowiedzialność Materialna

6.1. Organizacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6.2. Członkowie organizacji nie ponoszą osobistej odpowiedzialności materialnej za zobowiązania organizacji.

Rozdział 7: Postanowienia Końcowe

7.1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne.

7.2. Zmiany w statucie dokonuje Zgromadzenie Ogólne większością głosów.

Data uchwalenia: [Data]

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego: ________________

Podpis Przewodniczącego Zarządu: ________________