Statut Nierejestrowanej Osoby Prawnej "Karma" - Wersja Zmodyfikowana z Prawem do Samostanowienia i Obowiązkiem Samoograniczenia

Rozdział 1: Nazwa i Siedziba

1.1. Organizacja nosi nazwę "Karma".

1.1.1. Nazwa "Karma" symbolizuje zasadę reakcji na nasze czyny, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, kształtując nasze doświadczenia życiowe.

1.1.2. Nazwa jest otwarta na interpretacje duchowe i symboliczne, podkreślając uniwersalność wartości karmicznych.

1.2. Siedziba organizacji mieści się w miejscu, które zostanie określone przez Założyciela.

1.2.1. Elastyczność co do siedziby podkreśla zasady wolności i dostosowywania się do lokalnych potrzeb.

1.2.2. Założyciel, z poszanowaniem zasady samostanowienia, ma swobodę wyboru miejsca, uwzględniając potrzeby wspólnoty i indywidualne preferencje.

1.2.3. Informacje dotyczące siedziby będą dostępne dla członków i społeczności, promując otwartość i dostępność organizacji.

Rozdział 2: Cel i Działalność

2.1. Celem organizacji jest rozwijanie idei altruizmu, samopomocy i pozytywnego wpływu na otoczenie, z poszanowaniem zasady Karmy.

2.1.1. Altruizm jako fundament organizacji podkreśla wartość niesienia pomocy innym i dbanie o dobro wspólne.

2.1.2. Samopomoc jest integralną częścią celu, zachęcając członków do rozwijania swoich potencjałów i dbania o własny rozwój.

2.1.3. Pozytywny wpływ na otoczenie odnosi się do tworzenia harmonijnych relacji społecznych i przynoszenia korzyści lokalnym społecznościom.

2.1.4. Zasada Karmy stanowi filozoficzną podstawę, zobowiązując członków do świadomych i odpowiedzialnych czynów.

2.2. Organizacja realizuje cele poprzez promowanie wspólnoty, dbanie o siebie i innych oraz podejmowanie działań wspierających równowagę życiową, z poszanowaniem prawa do samostanowienia i obowiązku samoograniczenia.

2.2.1. Wspólnota jako kluczowy element działalności podkreśla znaczenie łączenia sił dla osiągania wspólnych celów.

2.2.2. Dbanie o siebie i innych zachęca do równoważenia indywidualnych potrzeb z troską o dobro wspólne.

2.2.3. Działania wspierające równowagę życiową obejmują szerokie spektrum aktywności, od praktyk duchowych po wsparcie psychospołeczne.

2.2.4. Prawo do samostanowienia i obowiązek samoograniczenia są uwzględniane jako podstawowe zasady, kierując organizację w dążeniu do harmonii pomiędzy indywidualnymi aspiracjami a potrzebami wspólnoty.

Rozdział 3: Zasady Organizacyjne zgodnie z Karmą, Samostanowieniem i Samoograniczeniem

3.1. Organizacja kieruje się zasadą wzajemności, równowagi, samostanowienia oraz samoograniczenia.

3.1.1. Wzajemność jest fundamentem relacji w organizacji, promując wymianę pozytywnych energii i wsparcie między członkami.

3.1.2. Równowaga jest priorytetem, podkreślając konieczność dbania o harmonię pomiędzy działaniami indywidualnymi a potrzebami wspólnoty.

3.1.3. Samostanowienie jako fundamentalne prawo jednostki jest szanowane i wspierane w procesach decyzyjnych.

3.1.4. Samoograniczenie stanowi wyraz odpowiedzialności i dbałości o dobro wspólne, ukierunkowując członków na umiarkowanie i troskę o zrównoważony rozwój.

3.2. Decyzje podejmowane są z poszanowaniem prawa każdego członka do samostanowienia oraz z uwzględnieniem obowiązku samoograniczenia w kontekście dobra wspólnego.

3.2.1. Proces decyzyjny oparty jest na otwartości, dialogu i szacunku dla różnorodnych punktów widzenia.

3.2.2. W przypadku konfliktów interesów, organizacja dąży do znalezienia kompromisów, uwzględniając potrzeby zarówno jednostki, jak i wspólnoty.

3.2.3. Zasada wspólnego podejmowania decyzji podkreśla demokratyczny charakter organizacji, z poszanowaniem autonomii każdego uczestnika.

3.2.4. Organizacja przywiązuje wagę do transparentności w procesie podejmowania decyzji, umożliwiając członkom śledzenie i zrozumienie procesów decyzyjnych.

3.3. Prawo do samostanowienia i obowiązek samoograniczenia są uwzględniane jako podstawowe zasady, kierując organizację w dążeniu do harmonii pomiędzy indywidualnymi aspiracjami a potrzebami wspólnoty.

3.3.1. Prawo do samostanowienia jest respektowane w sferze osobistej, dając członkom swobodę wyboru i autonomię.

3.3.2. Obowiązek samoograniczenia odnosi się do umiarkowania w korzystaniu z wolności jednostki, z poszanowaniem granic innych członków i dobra wspólnego.

3.3.3. Organizacja zachęca do świadomego korzystania z praw jednostki, mając na uwadze równocześnie zobowiązanie do wspierania wspólnoty.

Rozdział 4: Członkowie i Wspólnota

4.1. Członkiem organizacji może zostać każda osoba, która pragnie rozwijać się zgodnie z zasadami Karmy oraz szanuje prawo do samostanowienia i obowiązek samoograniczenia.

4.1.1. Proces przyjęcia nowych członków opiera się na zasadzie otwartości, bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie czy orientację.

4.1.2. Członkowie zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji, podejmowania działań na rzecz wspólnoty i rozwijania swojego potencjału.

4.2. Członkowie zobowiązują się do dbania o wspólnotę, wspierania się nawzajem i respektowania prawa do samostanowienia każdej jednostki.

4.2.1. Wspólnota jest budowana na podstawie zaufania, wzajemnej pomocy i otwartości na różnorodność.

4.2.2. Wsparcie dla innych członków obejmuje zarówno sferę duchową, jak i codzienne wyzwania, tworząc zdrową dynamikę relacji wewnątrz organizacji.

4.2.3. Szanowanie prawa do samostanowienia każdego członka oznacza akceptację różnic i gotowość do dialogu, umacniając jednocześnie zasady wspólnoty.

4.2.4. Obowiązek samoograniczenia jest rozumiany jako umiarkowanie w roszczeniach i działaniach, mające na celu utrzymanie równowagi w relacjach społecznych.

4.3. Prawo do samostanowienia i obowiązek samoograniczenia są uwzględniane jako podstawowe zasady, kierując organizację w dążeniu do harmonii pomiędzy indywidualnymi aspiracjami a potrzebami wspólnoty.

4.3.1. Organizacja respektuje autonomię jednostki, nie ingerując w jej prywatne wybory i decyzje.

4.3.2. Wspieranie członków w rozwoju osobistym i duchowym to integralna część misji organizacji, realizowana z poszanowaniem ich indywidualności.

4.3.3. Obowiązek samoograniczenia jest przypomnieniem o wzajemnej odpowiedzialności i potrzebie działań służących dobru wspólnemu, z poszanowaniem granic innych członków.

 

4.1. Członkiem organizacji może zostać każda osoba, która pragnie rozwijać się zgodnie z zasadami Karmy oraz szanuje prawo do samostanowienia i obowiązek samoograniczenia. 4.2. Członkowie zobowiązują się do dbania o wspólnotę, wspierania się nawzajem i respektowania prawa do samostanowienia każdej jednostki.

Rozdział 5: Władze Organizacji zgodnie z Prawem Naturalnym

Rozdział 5: Władze Organizacji zgodnie z Prawem Naturalnym

5.1. Władze organizacji obejmują Założyciela oraz Radę Duchową.

5.1.1. Założyciel pełni rolę głównego inicjatora działań, będącą emanacją siły twórczej w organizacji.

5.1.2. Zasady Karmy i duchowej mądrości stanowią fundament jego decyzji, ukierunkowując działania na cele zgodne z wartościami organizacji.

5.1.3. Założyciel jest strażnikiem misji i zasad organizacji, będącym autorytetem moralnym i duchowym.

5.1.4. Rada Duchowa stanowi kolektywny organ decyzyjny, wspierając Założyciela w podejmowaniu decyzji, dbając o równowagę działań i przestrzeganie prawa naturalnego.

5.2. Założyciel, będąc głównym inicjatorem działań, kieruje się zasadami Karmy, szanując jednocześnie prawo do samostanowienia każdego członka.

5.2.1. Decyzje Założyciela są wynikiem refleksji, duchowej intuicji i poszanowania wolnej woli każdego członka.

5.2.2. Prawo do samostanowienia każdego członka jest szanowane i respektowane, co wyraża się w podejściu Założyciela do różnorodności i indywidualnych ścieżek rozwoju.

5.2.3. Założyciel zachęca do aktywnego uczestnictwa członków w procesach decyzyjnych, stawiając na współtworzenie kierunku rozwoju organizacji.

5.3. Rada Duchowa wspiera Założyciela, dbając o równowagę działań i przestrzeganie prawa do samostanowienia.

5.3.1. Rada Duchowa składa się z wybranych członków, którzy wspólnie podejmują decyzje i reprezentują różnorodność duchowego doświadczenia.

5.3.2. Proces wyboru do Rady Duchowej oparty jest na zasadach demokratycznych, z uwzględnieniem kompetencji duchowych i etycznych.

5.3.3. Rada Duchowa realizuje rolę doradczą, wzmacniającą autorytet Założyciela i zapewniającą pluralistyczne spojrzenie na sprawy organizacyjne.

5.3.4. Prawo do samostanowienia każdego członka jest brane pod uwagę w procesach decyzyjnych Rady Duchowej, co gwarantuje reprezentatywność i uczestnictwo społeczności w kształtowaniu kierunku organizacji.

Rozdział 6: Zgromadzenia Duchowe - Źródło Energii i Wspólnoty

6.1. Organizacja organizuje regularne zgromadzenia duchowe, stanowiące źródło pozytywnej energii oraz miejsce wymiany myśli i wsparcia, z poszanowaniem prawa każdego uczestnika do samostanowienia.

6.1.1. Zgromadzenia duchowe są otwarte dla wszystkich członków, a ich częstotliwość i forma są dostosowywane do potrzeb społeczności, z uwzględnieniem różnorodnych preferencji.

6.1.2. Cele zgromadzeń obejmują wsparcie duchowe, rozwijanie duchowej świadomości oraz kreowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia i akceptacji.

6.1.3. Prawo do samostanowienia każdego uczestnika jest respektowane w trakcie zgromadzeń, gdzie każdy ma możliwość wyrażenia swoich przemyśleń i uczuć.

6.1.4. Zasada równości i otwartości podczas zgromadzeń sprzyja budowaniu wspólnoty opartej na szacunku i zrozumieniu.

6.2. Uczestnictwo w zgromadzeniach ma na celu wspieranie równowagi psychicznej i duchowej, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb.

6.2.1. Program zgromadzeń obejmuje praktyki duchowe, medytacje, warsztaty rozwoju osobistego oraz możliwość dzielenia się doświadczeniami.

6.2.2. Organizacja stawia na tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą otwarcie dzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

6.2.3. Wspieranie równowagi psychicznej i duchowej oznacza także zapewnienie dostępu do profesjonalnych źródeł wsparcia i informacji w przypadku potrzeby.

6.2.4. Prawo do samostanowienia jest aktywnie promowane, zachęcając uczestników do wyboru form duchowej praktyki i rozwoju zgodnie z własnymi przekonaniami.

Rozdział 7: Działalność Charytatywna - Składanie Dobrych Czynów

7.1. Organizacja prowadzi działalność charytatywną, opartą na zasadzie Karmy, składając dobrotliwe czyny wspierające potrzebujących, przy zachowaniu zasady samostanowienia i samoograniczenia.

7.1.1. Działalność charytatywna organizacji ma na celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, z poszanowaniem godności każdej jednostki.

7.1.2. Zasada Karmy kieruje organizację w przekonaniu, że dobro, które członkowie organizacji wysyłają w świat, wraca do nich samych.

7.1.3. Składanie dobrotliwych czynów obejmuje zarówno pomoc materialną, jak i wsparcie emocjonalne, tworząc kompleksowe podejście do potrzebujących.

7.2. Działania obejmują zarówno pomoc lokalną, jak i globalną, z poszanowaniem równowagi pomiędzy wsparciem dla wspólnoty a indywidualnym rozwojem.

7.2.1. Organizacja angażuje się w projekty charytatywne na poziomie lokalnym, reagując na konkretne potrzeby społeczności, w której działa.

7.2.2. Wsparcie dla potrzebujących na poziomie globalnym jest wyrazem troski o światową równowagę i solidarność z mniej uprzywilejowanymi regionami.

7.2.3. Samostanowienie osób korzystających z pomocy jest szanowane, co wyraża się w indywidualnym podejściu do ich potrzeb i przekonaniu, że każdy człowiek ma godność i wartość.

7.2.4. Zasada samoograniczenia w działalności charytatywnej organizacji wyraża się w umiarkowaniu środków i działań, aby zapewnić trwałość pomocy i zrównoważony rozwój społeczności.

Rozdział 8: Samopomoc i Zasada Harmonii Życiowej

8.1. Organizacja promuje samopomoc, zachęcając członków do równoważenia dbałości o siebie z troską o wspólnotę, z poszanowaniem prawa każdego do samostanowienia i obowiązku samoograniczenia. 8.2. Zasada Harmonii Życiowej jest przewodnikiem w podejmowaniu decyzji, które przynoszą korzyści zarówno jednostkom, jak i całości, z poszanowaniem zasady samoograniczenia.

Podpis Założyciela:
Data: [data]