2.2. Ankiety i wywiady z pacjentkami

W ramach punktu 2.2. prezentujemy wyniki przeprowadzonych ankiet i wywiadów z pacjentkami dotkniętymi problemami uroginekologicznymi. Wartościowe informacje uzyskane w trakcie tych badań pozwalają na zrozumienie indywidualnych doświadczeń, potrzeb i wyzwań pacjentek:

Badania ankietowe:

Projekt Wsparcia Medycznego dla Kobiet opiera się na wynikach przeprowadzonych badań ankietowych, które dostarczają cennych informacji na temat problemów uroginekologicznych wśród kobiet. Oto główne wnioski z tych badań:

1.      Najczęstsze Dolegliwości: Badania ankietowe wykazały, że najczęstszymi dolegliwościami zgłaszanymi przez kobiety z problemami uroginekologicznymi są nietrzymanie moczu, uczucie ucisku w okolicy miednicy oraz bóle podczas stosunku.

2.      Wpływ na Jakość Życia: Kobiety z problemami uroginekologicznymi często zaznaczają, że te dolegliwości znacząco wpływają na jakość ich życia, ograniczając aktywność fizyczną i społeczną.

3.      Opinia na Temat Opieki Medycznej: Większość respondentek podkreśla brak dostępności specjalistów i diagnostyki w zakresie problemów uroginekologicznych. Opinie na temat jakości i dostępności opieki medycznej są często negatywne.

4.      Zachęta do Badań Kontrolnych: Badania wykazują, że wiele kobiet nie korzysta z regularnych badań kontrolnych, często ze względu na brak wiedzy na temat ich znaczenia.

5.      Potrzeba Edukacji: Wyniki ankiet wskazują na potrzebę edukacji kobiet w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia problemów uroginekologicznych. Kobiety wyrażają chęć zdobycia większej wiedzy na ten temat.

Badania ankietowe są kluczowym narzędziem w projektowaniu działań i świadczeniu opieki medycznej dostosowanej do realnych potrzeb kobiet z problemami uroginekologicznymi. Oparte na nich działania projektu mają na celu znaczną poprawę jakości życia pacjentek.

 

Wywiady z pacjentkami:

Wywiady przeprowadzone z pacjentkami były niezwykle wartościowym źródłem informacji, które pomogły nam lepiej zrozumieć ich doświadczenia, wyzwania oraz oczekiwania wobec opieki medycznej. Oto główne wnioski z tych wywiadów:

1.      Indywidualne Doświadczenia: Każda pacjentka ma swoje indywidualne doświadczenia i opisuje swoje dolegliwości w nieco inny sposób. To podkreśla potrzebę podejścia spersonalizowanego w opiece medycznej.

2.      Wpływ na Jakość Życia: Wywiady wyraźnie pokazują, że problemy uroginekologiczne znacząco wpływają na jakość życia pacjentek. Często ograniczają aktywność fizyczną, życie społeczne i emocjonalne.

3.      Brak Dostępu do Specjalistów: Wielu uczestniczek wywiadów podkreśla problem związany z brakiem dostępu do specjalistów medycznych zajmujących się problemami uroginekologicznymi. Długi czas oczekiwania na wizytę jest źródłem frustracji.

4.      Rola Edukacji: Pacjentki zaznaczają, że potrzebują więcej edukacji na temat swojego stanu zdrowia, opcji leczenia i samoopieki. Wiedza ta pomaga im lepiej zrozumieć i zarządzać swoimi dolegliwościami.

5.      Wsparcie Psychologiczne: W wywiadach wielokrotnie pojawia się potrzeba wsparcia psychologicznego. Problemy uroginekologiczne często generują lęk i niepokój, dlatego pacjentki doceniają możliwość rozmowy z psychoterapeutami.

6.      Sensibilizacja Społeczeństwa: Wywiady uwydatniają, że istnieje potrzeba szerokiej sensibilizacji społeczeństwa na temat problemów uroginekologicznych. To może pomóc w eliminacji stygmatyzacji.

7.      Wpływ na Wartość Projektu: Opinie i historie pacjentek stanowią kluczowe źródło informacji dla projektu. Pozwalają na dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb i dążyć do znaczącej poprawy jakości życia pacjentek.

Wywiady z pacjentkami pozwalają na lepsze zrozumienie ich punktu widzenia i dostosowanie projektu do ich potrzeb, co jest kluczowym celem projektu Wsparcia Medycznego dla Kobiet.

 

Problemy i obawy:

Podczas badań ankietowych i wywiadów z pacjentkami, ujawniły się pewne wspólne problemy i obawy, które są szczególnie istotne w kontekście problemów uroginekologicznych:

1.      Ból i Dyskomfort: Ból stanowi jeden z głównych problemów zgłaszanych przez pacjentki. Ból miednicy, ból podczas oddawania moczu czy stosunku seksualnego wpływa znacząco na jakość życia i jest źródłem dyskomfortu.

2.      Utrata Jakości Życia: Problemy uroginekologiczne, takie jak nietrzymanie moczu, prowadzą do utraty kontroli nad ciałem i powodują wstyd oraz poczucie winy. To z kolei wpływa na obniżenie jakości życia pacjentek.

3.      Lęk i Niepokój: Diagnoza problemów uroginekologicznych często wywołuje u pacjentek lęk i niepokój, zarówno związanym z samym stanem zdrowia, jak i procedurami medycznymi. Pacjentki obawiają się operacji i innych interwencji.

4.      Brak Wiedzy: W badaniach ankietowych i wywiadach wielokrotnie podkreślano brak dostatecznej wiedzy na temat problemów uroginekologicznych i dostępnych form pomocy. Pacjentki odczuwają potrzebę edukacji w tej dziedzinie.

5.      Dostęp do Specjalistów: Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalistów medycznych to problem wymieniany przez pacjentki. Brak dostępu do specjalistycznej opieki wpływa negatywnie na postęp leczenia.

6.      Stygmatyzacja: Wiele pacjentek obawia się stygmatyzacji związaną z problemami uroginekologicznymi. To utrudnia otwarte rozmowy na ten temat i może prowadzić do izolacji społecznej.

7.      Wsparcie Psychologiczne: Pacjentki odczuwają potrzebę wsparcia psychologicznego w procesie diagnozy i leczenia. Wsparcie emocjonalne stanowi istotny element opieki.

Zrozumienie tych problemów i obaw stanowi klucz do skutecznego projektu Wsparcia Medycznego dla Kobiet. Projekt ma na celu skupienie się na rozwiązaniach, które pomogą skutecznie zarządzać tymi kwestiami i poprawić jakość życia pacjentek.

 

Oczekiwania co do projektu:

Analiza wyników badań ankietowych i wywiadów z pacjentkami pozwala określić konkretne oczekiwania, jakie kobiety mają wobec projektu wsparcia medycznego związanego z problemami uroginekologicznymi:

1.      Diagnostyka: Pacjentki oczekują dostępu do dokładnej diagnostyki, w tym badań obrazowych i testów czynnościowych narządów miednicy. Ważne jest dla nich wykrycie i zrozumienie przyczyn problemów uroginekologicznych.

2.      Leczenie: Oczekiwania wobec leczenia są zróżnicowane. Niektóre pacjentki preferują podejście farmakologiczne, podczas gdy inne wskazują na potrzebę terapii fizycznych lub chirurgii. Oczekują dostępu do różnych opcji leczenia.

3.      Edukacja: Pacjentki zgłaszają potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki, samoopieki i ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy. Chcą zrozumieć swoje ciała i nauczyć się, jak dbać o zdrowie uroginekologiczne.

4.      Wsparcie Psychologiczne: Oczekiwane jest wsparcie psychologiczne, zarówno w formie terapii indywidualnej, jak i grupowej. Kobiety pragną radzić sobie ze stresem i lękiem związanym z problemami zdrowotnymi.

5.      Dostępność Opieki: Istotne jest skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów oraz zwiększenie dostępności opieki medycznej. Pacjentki oczekują, że projekt przyczyni się do zwiększenia liczby przeszkolonych specjalistów.

6.      Wsparcie Społeczne: Niektóre pacjentki wyrażają potrzebę wsparcia społecznego i chcą uczestniczyć w grupach wsparcia lub stowarzyszeniach pacjentek.

7.      Edukacja i Kampanie: Pacjentki oczekują, że projekt będzie prowadził kampanie edukacyjne i seminaria, aby zwiększyć świadomość problemów uroginekologicznych w społeczeństwie.

Analiza tych oczekiwań pozwala na precyzyjne dostosowanie działań projektu, aby spełnić potrzeby pacjentek i dostarczyć kompleksowe wsparcie w obszarze problemów uroginekologicznych.

 

Sugestie i opinie:

Analiza sugestii i opinii pacjentek wskazuje na kluczowe obszary, w których można poprawić jakość opieki medycznej oraz dostęp do niej w kontekście problemów uroginekologicznych:

1.      Dostępność i Skrócenie Czasu Oczekiwania: Pacjentki jednogłośnie podkreślają potrzebę skrócenia czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów oraz na badania diagnostyczne. Sugerują zwiększenie liczby specjalistów medycznych i dostęp do badań w trybie pilnym.

2.      Wsparcie Psychologiczne: Opinie wskazują na duże zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne, zarówno w okresie diagnostyki, jak i leczenia. Kobiety chcą być wspierane w radzeniu sobie ze stresem i lękiem związanym z problemami zdrowotnymi.

3.      Edukacja i Świadomość: Pacjentki sugerują zwiększenie działań edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i warsztatów. Ważne jest, aby kobiety miały dostęp do wiedzy na temat profilaktyki i samoopieki.

4.      Zrozumienie i Empatia: Opinie podkreślają, że istotne jest zrozumienie i empatyczne podejście ze strony personelu medycznego. Pacjentki chcą, aby ich dolegliwości były traktowane poważnie.

5.      Współpraca Zespołowa: Sugestie wskazują na potrzebę lepszej współpracy między różnymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentkom z problemami uroginekologicznymi.

6.      Dostęp do Terapii Fizycznej: Kobiety sugerują zwiększenie dostępności terapii fizycznej, w szczególności fizjoterapii narządów miednicy, jako skutecznego sposobu leczenia.

7.      Otwarta Komunikacja: Pacjentki oczekują transparentnej komunikacji odnośnie do diagnozy, planu leczenia i ewentualnych procedur medycznych. Chcą być zaangażowane w podejmowanie decyzji odnośnie swojego leczenia.

8.      Wsparcie Społeczne: Opinie sugerują, że stworzenie grup wsparcia lub udostępnienie informacji o istniejących organizacjach pacjentek jest ważne dla kobiet w procesie adaptacji do dolegliwości.

Analiza sugestii i opinii pacjentek jest cennym źródłem informacji, które pozwala na dostosowanie projektu wsparcia medycznego do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pacjentek dotkniętych problemami uroginekologicznymi.

Wyniki ankiet i wywiadów stanowią cenne źródło informacji do dostosowania projektu do realnych potrzeb pacjentek, co przyczynia się do jego skuteczności i spełnienia oczekiwań grupy docelowej.